Regulamin warsztatów

REGULAMIN PROJEKTU I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Fundacja Open Mind, w ramach trwania trzeciej edycji projektu „KIDS DESIGN SPACE – Dzieci Projektują Przestrzeń” zaprasza dzieci w wieku od 7-18 lat na cykl warsztatów edukacyjnych, których pierwsze efekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy zaplanowanej na grudzień 2016 r.

Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach projektu „KIDS DESIGN SPACE – Dzieci Projektują Przestrzeń”:

 1. Warsztaty odbywają się w siedzibie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” przy ul. Dubois 33-35a we Wrocławiu oraz w partnerskich pracowniach rzemieślniczych, projektowych, galeriach sztuki i uczelniach artystycznych.
 2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, którego uzupełnieniem jest niniejszy Regulamin. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie należy interpretować w zgodzie z Regulaminem Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”.
 3. Rekrutacja na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest każdorazowo na stronie internetowej projektu „KIDS DESIGN SPACE – Dzieci Projektują Przestrzeń”: www.kidsdesignspace.pl oraz na stronie internetowej Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”: www.krzywykomin.pl
 4. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Na każde warsztaty lub cykle warsztatów przewidziana jest osobno rekrutacja. Zapisu na warsztaty mogą dokonać wyłącznie przedstawiciele ustawowi Uczestników.
 5. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem stron internetowych www.kidsdesignspace.pl lub www.krzywykomin.pl i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
 6. Zgłoszenia dokonać można także osobiście w dziale administracji CRZ Krzywy Komin. Za termin zgłoszenia uznaje się wtedy termin przyjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez pracownika CRZ Krzywy Komin.
 7. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu ma inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzone jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem warsztatów, nie wcześniej jednak niż dzień po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danych warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane w sposób opisany w punkcie 7. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
 9. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 7, może zawierać zobowiązanie do udostępnienia dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia warsztatów.
 10. Zakwalifikowani Uczestniczy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania list obecności w każdym dniu cyklu warsztatowego.
 11. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył cykl warsztatów, a jego obecność potwierdzona jest na liście, po jego ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.
 12. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślną rekrutację, nie później jednak niż trzy dni przed ich rozpoczęciem. W razie telefonicznego zgłoszenia nieobecność Organizatora może wymagać pisemnego potwierdzenia rezygnacji.
 13. Jeśli Uczestnik, pomimo zakwalifikowania na warsztaty, nie stawi się na zajęcia i nie poinformuje o tym Organizatora w sposób opisany w punkcie 12, wykluczony zostaje z rekrutacji na zajęcia organizowane w ramach projektu „KIDS DESIGN SPACE – Dzieci Projektują Przestrzeń”.
 14. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
 15. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzeniu zmian w programie lub w organizacji warsztatów (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo własności do wykonywanych podczas zajęć prac. Nie wpływa to na osobiste prawa autorskie uczestnika warsztatów.
 17. Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do prac wykonywanych podczas zajęć.
 18. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka w wydawnictwach, na wystawach, stronie internetowej Organizatora projektu i innych mediach, opatrzonej zdjęciem wizerunku dziecka oraz następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie są przekazywane dobrowolnie Organizatorowi od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie do dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawienia.
 19. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych Fundacji Open Mind i CRZ Krzywy Komin (zgodnie z ustawą z dnia 29.29.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
 20. Na terenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” w zakresie użytkowania obiektu.
 21. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia projektu „KIDS DESIGN SPACE – Dzieci Projektują Przestrzeń”, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do projektu i uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz podane do wiadomości Użytkownikom.

Załączniki:

Regulamin CRZ Krzywy Komin

Regulamin projektu i uczestnictwa w warsztatach KDS 2016

Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych w CRZ Krzywy Komin

Zgoda i oświadczenie dla rodziców